Säännöt

VUOSIKILPAILUN SÄÄNNÖT

1.

Kilpailuun voivat osallistua Kameraseura -74 Valkeakoski ry:n jäsenet.

2.

Sarjoina ovat:

A.  Vedokset
B.  Kuvatiedostot

Teos on yksi kuva tai useamman kuvan kokonaisuus.

3.
Sarja A. Pohjustus kartongille sallitaan. Kuvakoko on vapaa. Suositeltava suurin koko on 40 x 50 cm pohjukkeineen. Kaikkiin teoksiin on merkittävä kuvan ja kuvaajan nimi. Useammista kuvista koostuva kokonaisuus on merkittävä niin, että kuvien esitysjärjestys käy  yksiselitteisesti ilmi.
Sarja B. Tiedostot  tallennettuna JPEG-muodossa sähköpostilla näyttelysihteerile.
Kuvan vaakasivun enimmäismitta on 1920 pikseliä ja pystysivun 1080 pikseliä.
Jokaiseen kuvatiedostoon pitää merkitä kuvaajan ja kuvan nimi.
Esimerkki: matti_meikäläinen-kuvan nimi.jpg
4.
Kukin kilpailija saa jättää kuhunkin sarjaan enintään kuusi (6) aikaisemmin seuran vuosikilpailussa palkitsematonta teosta.
5.
Johtokunta määrää kuvien jättöajan ja -paikan. Kunniakirja jaetaan molemmissa sarjoissa.
21.3.2016

SKsL:n vuosi-ja teemanäyttelyn säännöt

KUVAKISAN SÄÄNNÖT

Kuvakisat järjestetään kerhoilloissa etukäteen annetuista aiheista.

1.

Osallistua voi vain yhdellä digitaalisella kuvalla. Kuvaajalla on oltava oikeudet kilpailukuvaan ja sen julkaisemiseen. Osallistuminen ei edellytä kerhoiltaan saapumista.

2.

Kuva tulee toimittaa viimeistään sunnuntaina ennen kerhoiltaa sähköpostilla kameraseura74@sksl.fi

3.

Kuvan koko vaakasuunnassa 1920 pix ja pystysuunnassa 1080 pix ja tiedostomuoto jpg.

4.

Kuva nimetään kuvaajan- ja kuvannimellä (Keijo_Kuvaaja_Luonto.jpg).

5.

Arvostelu suoritetaan lippuäänestyksellä kerhoillassa ja kaikki kuvat laitetaan seuran galleriaan.

6.

Menestynein henkilö vuoden kuvakisassa palkitaan vuoden kuvaajana.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Kameraseura -74 Valkeakoski r.y. ja sen kotipaikka on Valkeakosken kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on valokuvaharrastuksen herättäminen ja edistäminen Valkeakosken kaupungin ja sen lähiseudun asukkaiden keskuudessa. Tätä tarkoitusta yhdistys pyrkii toteuttamaan järjestämällä kokouksia, keskustelutilaisuuksia, valokuvanäyttelyitä, kilpailuja, koulutustoimintaa ja retkeilyä, ylläpitämällä mahdollisuuksien mukaan huoneistoa, jossa yhdistyksen jäsenillä on tilaisuus valokuvien valmistamiseen sekä hankkimalla valokuvavälineistöä jäsenille lainattavaksi. Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi perimään maksuja toimeenpanemistaan näyttelyistä, kilpailuista, esityksistä ja retkeilyistä, vastaanottamaan lahjoituksia ja muodostamaan rahastoja.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen valokuvauksen harrastaja, joka suorittaa yhdistyksen syyskokouksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksun.

4 §

Yhdistyksen toimintaa hoitaa johtokunta, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä sekä syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka kaikki valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

5 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsentä ottaa osaa asiain käsittelyyn.

6 §

Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä johtokunnan kokouksissa. Puheenjohtajan estyneenä ollessa toimii hänen sijaisenaan varapuheenjohtaja ja tämänkin estyneenä ollessa se jäsen, jonka johtokunta toimeen tilapäisesti valitsee. Sihteeri pitää pöytäkirjaa, panee päätökset täytäntöön, pitää jäsenluetteloa sekä laatii yhdistyksen vuosikertomuksen. Rahastonhoitaja huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä, hoitaa yhdistyksen varoja ja sen muuta omaisuutta. Yhdistyksen yleiset kokoukset avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan joku muu johtokunnan jäsen.

7 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastusta varten tammikuun viimeiseen päivään mennessä.

8 §

Yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedonannot saattaa johtokunta jäsenten tietoon joko sanomalehti-ilmoituksilla, kirjeellisesti tai sähköpostilla. Kutsut kevät- ja syyskokoukseen on tiedotettava viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä on saapuvilla.

9 §

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Esitetään vuosikertomus. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa Hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Valitaan johtokunnan jäsenet. Vaalitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen johtokunnan kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä nimettyä tarkoitusta varten kirjallisesti vaatii.

11 §

Yhdistyksen nimen merkitsevät johtokunnan puheenjohtaja yksin tai kaksi johtokunnan muuta jäsentä yhdessä.

12 §

Lisäyksiä ja muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vain kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen kevät- tai syyskokous ja vaaditaan , että vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kummassakin kokouksessa annetuista äänistä on muutosehdotusta kannattanut.

13 §

Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvaustaidon edistämiseen Valkeakoskella sillä tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätökseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä, sitä varten koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa.

14 §

Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.